Cymrodd busnesau o bedair tref yn Sir Ddinbych, Prestatyn, Rhuddlan, Dinbych a Rhuthun ran yng nghystadleuaeth ffenest siop flynyddol Menter Iaith Sir Ddinbych i nodi dathliadau Dydd Gŵyl Ddewi.

Mae dathlu gŵyl ein nawddsant, trwy addurno ffenestri siopau yn rhoi’r cyfle i fusnesau ymgysylltu â chwsmeriaid a rhoi’r statws dyledus i’r digwyddiad cenedlaethol pwysig hwn.

Siop Elfair, ffenest fuddugol Rhuthun.

“Rydym yn falch iawn o weld cefnogaeth gan nifer o fusnesau sy’n sylweddoli gwerth masnachol defnyddio’r Gymraeg a’r diwylliant o fewn eu busnesau,” eglura Iorwen Jones o Fenter Iaith Sir Ddinbych.

“Mae trefnu’r digwyddiad hwn yn dangos ein cefnogaeth, fel Menter, i fusnesau annibynnol lleol sy’n gweithio’n galed i ddenu cwsmeriaid a hyrwyddo eu cynnyrch mewn amrywiol ffyrdd, gan gynnwys rhoi lle dyledus i’r Gymraeg a Chymreictod.

St Kentigern’s, ffenest fuddugol Dinbych.

“Rydym yn ddiolchgar i bob un o’r busnesau a ymgysylltodd â ni trwy’r gystadleuaeth, a hynny trwy ddangos creadigrwydd, cynnyrch a lliw Cymreig bendigedig yn ffenestri eu siopau. Mae’n wych gweld cymaint o fusnesau eisiau hybu eu Cymreictod o fewn trefi Sir Ddinbych.”

Mae Menter Iaith, sy’n elusen, yn ddiolchgar am holl gefnogaeth ei phartneriaid, wrth iddynt weithio i hybu defnydd o’r Gymraeg ym mywydau pob dydd trigolion y sir. Eleni roedd Cynghorau Tref Rhuthun, Dinbych, Prestatyn a Rhuddlan yn bartneriaid yn y gystadleuaeth wrth gefnogi’r gweithgareddau yn eu trefi priodol.

Hazel Court, ffenest fuddugol Rhuddlan.

Pinky Blu Baby, ffenest fuddugol Prestatyn.

Meiri y Dref fu’n beirniadu ffenestri’r siopa ym mhob un o’r bedair stryd fawr gyda gwobrau’n cael eu rhoi i’r tri busnes buddugol ym mhob tref. Roedd y beirniaid yn sgorio pwyntiau am greadigrwydd, defnydd o’r iaith Gymraeg, cyfeiriadau at Ddewi Sant a diwylliant Cymru, fel rhan o’i rôl.

Siop Elfair ddaeth i’r brig yn Rhuthun, Hazel Court yn Rhuddlan, Siop Hosbis Sant Cyndeyrn oedd yr enillydd yn Ninbych a Pinky Blu ym Mhrestatyn. 

Mae lluniau o’r holl ffenestri i’w gweld ar dudalen facebook Menter Iaith Sir Ddinbych.