Menter Iaith Sir Ddinbych

Iaith | Cymuned | Economi

Ein Gwaith

Hyrwyddo’r Gymraeg

Cynnydd o 62% yng nghynulleidfa grŵp gwirfoddol oherwydd darpariaeth Gymraeg

Mae cydweithio llwyddiannus Menter Iaith Sir Ddinbych gyda phrosiect amgueddfa gymunedol yn Sir Ddinbych wedi gweld cynnydd o 62% yn nifer y gynulleidfa dros y 12 mis diwethaf, diolch i’r ddarpariaeth Gymraeg. Bu’n rhaid i Amgueddfa Gwefr heb Wifrau, sydd wedi ei...

Cyngerdd gitâr gan Rhisiart Arwel – Nos Iau 28 Ebrill yn Theatr Twm o’r Nant, Dinbych

Rhisiart Arwel: Yn enedigol o Ddinbych, treuliodd Rhisiart ei blentyndod ym mhentref Garnswllt yn Nyffryn Aman a’i lencyndod yn nhre Corwen yn yr hen sir Feirionydd. Derbyniodd ei addysg uwchradd yn Ysgol y Berwyn y Bala a dechreuodd gael gwersi gitâr yn ei arddegau...

Sioe llawn lles a diwylliant i blant  Sir Ddinbych

Adolygiad o sioe Mewn Cymeriad, 10 Stori o Hanes Cymru, gan Ffion Clwyd Edwards. Chwa o awyr iach oedd cael bod mewn cynulleidfa ar gyfer fy sioe fyw cyntaf ers blynyddoedd (bali Cofid!) yn ddiweddar, a hynny yn un o Lyfrgelloedd Sir Ddinbych i wylio sioe newydd gan...

Busnesau Sir Ddinbych yn rhoi ffenest siop i ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi

Cymrodd bron i 100 o fusnesau Sir Ddinbych ran yng nghystadleuaeth ffenest siop flynyddol Menter Iaith Sir Ddinbych i nodi dathliadau Dydd Gŵyl Ddewi. Mae dathlu gŵyl ein nawddsant, trwy addurno ffenestri siopau yn nhrefi Rhuthun, Dinbych, Llangollen, Prestatyn a...

Llwyddiant ysgubol dathliadau Dydd Gŵyl Ddewi yn dod a thref Dinbych i stop

Daeth tref Dinbych i stop am ychydig oriau ddydd Mawrth y cyntaf o Fawrth, wrth i dros 300 o blant orymdeithio i fyny Stryd y Dyffryn i sain byrlymus band Cymreig wrth ddathlu Dydd Gŵyl Ddewi. Trefnwyd y digwyddiad gan bartneriaeth rhwng Menter Iaith Sir Ddinbych,...

DATHLIADAU HYBRID GŴYL DDEWI

Mae’r Mentrau Iaith yn falch iawn gallu cyflwyno llwyth o ddigwyddiadau llawn hwyl dros gyfnod Gŵyl Ddewi eleni. Bydd y digwyddiadau hyn yn digwydd yn y cnawd ac yn rhithiol er mwyn gallu cynnwys pawb yn y dathliadau! “Mae Menter Iaith Sir Benfro ar y cyd gyda’r...

Clwb Gemau Fideo – Blwyddyn Newydd: Noswaith Newydd!

Mi fydd y Clwb yn ailgychwyn eleni ar nos Iau olaf y mis 27/01 gyda slotiau amser ar gyfer grŵp oedran 7–11 a 12-15: manylion amseroedd a chofrestru uchod. MINECRAFT ydy gêm Ionawr ar gyfer y ddau grŵp oedran a ‘dan ni’n edrych ‘mlaen yn arw i weld creadigaethau ar y...

Santes Dwynwen – nawddsant cariadon Cymru

Byddwn yn dathlu Dydd Santes Dwynwen ar Ionawr 25ain – hi ydy nawddsant cariadon Cymru. Dyma becyn hwyliog i ddod i adnabod Dwynwen yn well, mae’n cynnwys ei hanes, geirfa ddefnyddiol a chwilair ymysg pethau eraill – croeso i ti ei lawrlwytho a’i ddefnyddio! Dydd...

Gweinidog y Gymraeg yn canmol Menter Iaith Sir Ddinbych am “arloesi ym maes technoleg ddigidol”

Gyda bron i 300 o blant a phobl ifanc wedi troi at y Gymraeg i fwynhau sesiynau gemau fideo ar-lein, diolch i Menter Iaith Sir Ddinbych, dywedodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg ei “bod hi’n wych gweld y gwaith mae Menter Iaith Sir Ddinbych yn ei wneud.”...
Edrych mlaen at gydweithio gyda’r #gwirfoddolwyr yma fis Medi / looking forward to joint working with this fab grou… https://t.co/kbLsa9BF11

Darllen mwy...