Partneriaid

Partneriaid a sefydliadau eraill sy’n gweithio dros y Gymraeg

Yn ogystal â rhwydweithiau’r Mentrau Iaith rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag amryw sefydliad arall i rannu gwybodaeth, syniadau, profiadau ac adnoddau er mwyn gweithredu er budd y Gymraeg yn Sir Ddinbych.

 

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru. Maent yn gweithio i wella bywydau pobl yng Nghymru a gwneud Cymru yn lle gwell i fyw a gweithio.

www.llyw.cymru

Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych

Sefydlwyd Urdd Gobaith Cymru yn 1922 i roi cyfle i blant a phobl ifanc i ddysgu ac i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Erbyn heddiw mae gan yr Urdd dros 50,000 o aelodau rhwng 8 a 25 mlwydd oed.

www.urdd.cymru/dinbych

Mudiad Meithrin

Mae Mudiad Meithrin yn fudiad gwirfoddol ac mae'n cael ei gydnabod fel prif ddarparwr gofal ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg yn y sector wirfoddol.

www.meithrin.cymru

BBC Radio Cymru

Gorsaf radio BBC Cymru yw BBC Radio Cymru, sy'n darlledu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae wedi bod yn darlledu rhaglenni radio yn Gymraeg ledled Cymru ers iddi ddarlledu gyntaf ar 3 Ionawr 1977.

BBC Radio Cymru

Cyngor Sir Ddinbych

sirddinbych.gov.uk

Cymraeg i Blant

Mae Cymraeg i Blant yn cynnig cyngor rhad ac am ddim i rieni ar gyflwyno’r Gymraeg o’r Crud

Cymraeg i Blant

Merched y Wawr

Mae Merched y Wawr yn fudiad sy’n gwneud pob math o bethau! – Coginio, crefftau, ciniawa, teithio, chwaraeon, darlithiau, helpu elusennau, canu, cwisiau a llawer mwy. Prif nod y mudiad yw ymgyrchu dros hawliau’r iaith Gymraeg a hawliau marched.

http://merchedywawr.cymru/

Papurau Bro Sir Ddinbych

Mae 4 papur bro yn ardal Sir Ddinbych, adnodd amhrisiadwy mewn cymunedau Cymraeg, sef y Bigwrn, Gadlas, Glannau ar Bedol

https://www.ylolfa.com/cyfeiriadur/papurau-bro

Dysgu Cymraeg

Mae Dysgu Cymraeg yn cynnig cyrsiau Cymraeg i ddysgwyr o bob lefel ym mhob rhan o Gymru.

Dysgu Cymraeg - Gogledd Ddwyrain

Clybiau Ffermwyr Ifanc Clwyd

CFfI Cymru yw'r mudiad ieuenctid wledig mwyaf yng Nghymru sy’n darparu cyfleoedd i dros 5,000 o aelodau ar draws Gymru, trwy rwydwaith o 12 ffederasiwn sirol a 155 o glybiau, yn cynnwys Clwyd.

CFfI Clwyd

Comisiynydd y Gymraeg

Corff annibynnol gyda’r nod o hybu a hwyluso'r defnydd o’r Gymraeg. Gwneir hyn drwy ddwyn sylw i’r ffaith bod statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru a thrwy osod safonau ar sefydliadau.

Gwefan Comisiynydd

S4C

S4C yw'r unig sianel deledu Cymraeg yn byd. Fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus, mae'n comisiynu cwmnïau cynhyrchu annibynnol yng Nghymru i wneud y rhan fwyaf o'i raglenni.

s4c.cymru

Dathlu'r Gymraeg

Grŵp ymbarél sydd am ddathlu llwyddiant y Gymraeg yw Dathlu'r Gymraeg ac sy'n galw am gyfres o fesurau cryfion newydd er mwyn sicrhau ei pharhad.

www.dathlu.org

Rhieni Dros Addysg Gymraeg (RhAG)

Mae RhAG yn gweithio i wella ac ehangu mynediad at ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ledled Cymru.’

www.rhag.net

Tro

AP I’TH DYWYS AR DROED YDI TRO. Tyrd i agor drws ein henwau lleoedd yn ardal ogleddol Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa a chael dy arwain at gyfoeth ein treftadaeth. Tyrd ar antur ar hyd llwybrau realiti estynedig dy ffôn a darganfod mwy am gyfoeth yr iaith a hanes Cymru o fewn yr ardal arbennig hon o harddwch naturiol eithriadol.

Nerth Dy Ben

Ymgyrch Gymraeg yw Nerth dy Ben i hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o bŵer a dylanwad y meddwl. Ymgyrch ysbrydoledig yw hon i addysgu, rhannu, cefnogi a thrafod y cryfder sydd gennym i ymdopi, goroesi a chyflawni, ac i ddechrau'r siwrnai i drawsnewid yr agwedd a'r sgwrs o fewn cymunedau gwledig am gryfder meddyliol, a'i dylanwad ar ein beunyddiol. bywydau.

Dyfodol

Mae Dyfodol i’r Iaith yn agored i bawb sydd am weld y Gymraeg yn ffynnu. Ei nod yw sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn rhan ganolog o fywyd Cymru a bod y Gymraeg yn parhau’n fater byw ar yr agenda gwleidyddol. Mae Dyfodol yn gweithredu drwy ddulliau cyfansoddiadol yn unig ac yn dylanwadu ar Lywodraeth Cymru, Cynghorau Sir, y pleidiau gwleidyddol, arweinwyr cyrff cyhoeddus ac eraill i roi’r Gymraeg wrth galon eu polisïau a’u gweithgareddau. Ymunwch â ni ar y daith.

Cymdeithas yr Iaith

Cymdeithas o bobl sy'n gweithredu'n ddi-drais dros y Gymraeg a chymunedau Cymru fel rhan o'r chwyldro rhyngwladol dros hawliau a rhyddid. Ydych chi erioed wedi profi anhawster wrth geisio cael gwasanaeth Gymraeg? Cael eich trin yn amharchus wrth siarad Cymraeg? Cael trafferth cael mynediad i addysg Gymraeg i chi neu’ch plant?

Dysgu Cymraeg

Cyrsiau Dysgu Cymraeg Mae cyrsiau Dysgu Cymraeg ar gael yn ystod y dydd a gyda'r nos, gyda'r mwyafrif yn cael eu cynnal mewn dosbarthiadau rhithiol ar hyn o bryd. Mae'r cyrsiau yn cael eu cynnal gan rwydwaith o ddarparwyr cyrsiau ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Dych chi'n gallu dod o hyd i gwrs yma neu beth am ddechrau dysgu trwy ddilyn un o'n cyrsiau blasu ar-lein?

Popeth Cymraeg

Popeth Cymraeg is a unique organisation set up by local Welsh learners and native speakers solely for the purpose of teaching Welsh to Adults lin the area. Back in 1988 the then Mayor of Denbigh, Cllr. David E. Jones used his inaugural speech to launch a campaign to set up of a Welsh Language Centre in the Vale of Clwyd. His vision attracted a broad spectrum of support and within three years he and the other members of the Canolfan Iaith Clwyd Trust had succeeded in their aim. Almost 30 years later and Popeth Cymraeg, the community based organisation which grew out of that initial campaign, is still going strong. We list below some of our most important milestones during this period.