Cymrodd bron i 100 o fusnesau Sir Ddinbych ran yng nghystadleuaeth ffenest siop flynyddol Menter Iaith Sir Ddinbych i nodi dathliadau Dydd Gŵyl Ddewi.

Mae dathlu gŵyl ein nawddsant, trwy addurno ffenestri siopau yn nhrefi Rhuthun, Dinbych, Llangollen, Prestatyn a Rhuddlan yn rhoi’r cyfle i fusnesau ymgysylltu â chwsmeriaid a rhoi’r statws dyledus i’r digwyddiad cenedlaethol pwysig hwn.

“Rydym yn falch, unwaith eto eleni, i weld cymaint o fusnesau yn sylweddoli gwerth masnachol defnyddio’r Gymraeg a’r diwylliant ar eu busnesau,” eglura Iorwen Jones o Fenter Iaith Sir Ddinbych.

“Mae trefnu’r digwyddiad hwn yn dangos ein cefnogaeth, fel Menter, i fusnesau annibynnol lleol sy’n parhau i gryfhau wedi dwy flynedd heriol ar strydoedd trefi’r sir.

“Rydym yn ddiolchgar i bob un o’r 100 o fusnesau a ymgysylltodd â ni trwy’r gystadleuaeth, a hynny trwy ddangos creadigrwydd, cynnyrch a lliw Cymreig bendigedig yn ffenestri eu siopau eleni. Mae’n wych gweld cymaint o fusnesau eisiau hybu eu Cymreictod o fewn trefi Sir Ddinbych.”

Mae Menter Iaith, sy’n elusen, yn ddiolchgar am holl gefnogaeth ei phartneriaid, wrth iddynt weithio i hybu defnydd o’r Gymraeg ym mywydau pob dydd trigolion y sir. Eleni roedd Cynghorau Tref Rhuthun, Dinbych, Llangollen, Prestatyn a Rhuddlan yn bartneriaid yn y gystadleuaeth wrth gefnogi’r gweithgareddau yn eu trefi priodol.

Meiri a Chymrodorion y Dref fu’n beirniadu ffenestri’r siopa ym mhob un o’r pum stryd fawr gyda gwobrau’n cael eu rhoi i’r tri busnes buddugol ym mhob tref. Roedd y beirniaid yn sgorio pwyntiau am greadigrwydd, defnydd o’r iaith Gymraeg, cyfeiriadau at Ddewi Sant a diwylliant Cymru, fel rhan o’i rôl.

Y Canlyniadau:

Rhuthun

1. Siop Elfair

2. Jeff Jones

3. Jazz

Rhuddlan

1. Cheesemonger

2. Hazel Court

3. LL Estates

Llangollen

1. River Bank

2. Lilly Rose

3. Tenovus

Prestatyn

1. The Sewing Rooms

2. Twisted Tree

3. Play Party Create

Dinbych

1. Sant Cyndeyrn

2. Cydradd = The Glass Onion & Reebies

3. Tony Griffiths

Ychwanegodd Iorwen “Hoffai’r Fenter Iaith ddiolch i bob busnes a gyfrannodd wobrau tuag at y gystadleuaeth, a diolch eto i’r Cynghorau Tref am eu cefnogaeth barhaus.”

Mae lluniau o’r holl ffenestri i’w gweld ar dudalen Facebook Menter Iaith Sir Ddinbych. Am fwy o wybodaeth am waith Menter Iaith Sir Ddinbych, cysylltwch â Ruth ar 01745 812822 neu e-bostiwch menter@misirddinbych.cymru